Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleiden naar een bepaald persoon (dus niet naar een organisatie, vereniging of bedrijf), bijvoorbeeld iemands naam, geboortedatum of geslacht.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Denk daarbij aan etnische afkomst, politieke opvattingen of voorkeur, religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens met het oog op identificatie, seksuele geaardheid en gegevens over gezondheid. De hoofdregel luidt dat het verboden is bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Bijzondere persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt in uitzonderingsgevallen of met expliciete toestemming van de betrokkene.

Omdat wij, Huidzorg en laserklinieken, medische gegevens en dus bijzondere persoonsgegevens verwerkt, is de AVG belangrijk.

Dit privacy beleid beschrijft op welke wijze de Huidzorg en laserklinieken met de persoonsgegevens omgaan en welke protocollen en processen zij binnen de kliniek heeft geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd is.

Privacyverklaring

De behandelaars van de Huidzorgklinieken gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die worden gebruikt

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw BSN en gegevens van uw zorgverzekeraar
  • Uw e-mailadres
  • Uw medische gegevens
  • Uw IP-adres bij websitebezoek.

Doelen van de gegevensverwerkingen

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:

Het leveren van goede zorg. Hiervoor wordt een medisch dossier aangemaakt en bijgehouden. Hierin worden o.a. gegevens bijgehouden over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, identificatiegegevens en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Het bijhouden van een medisch dossier is een verplichting vanuit de WGBO.

Financiële afhandeling. Na een behandeling krijgt u een factuur. Deze wordt voldaan per pin of contant. In sommige gevallen kunt u de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor de factuur worden gegevens uit uw medisch dossier gebruikt. Dit is bepaald in de WGBO.

Overige doelen. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor zorginhoudelijke kwaliteitscontroles en intercollegiaal overleg m.b.t. uw behandeling. Dit is bepaald in de WGBO.

Indien wij uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, wordt eerst schriftelijk toestemming gevraagd. Deze toestemming mag u op ieder moment weer intrekken.

Uitwisseling van uw gegevens

Wij kunnen medische gegevens opvragen bij uw huisarts of medische specialist, indien deze gegevens van belang kunnen zijn voor uw behandeling bij ons. Wij kunnen ook gegevens met betrekking tot uw behandeling overdragen aan uw huisarts of medisch specialist. Dit is ook het geval indien u in overleg door ons wordt doorverwezen naar een andere zorginstelling.

Voor elke andere uitwisseling van uw medische gegevens met andere organisaties (binnen of buiten de EU), moet u altijd eerst schriftelijke toestemming geven.

Geheimhouding

Wij zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat wij zonder uw toestemming uw medische geschiedenis niet mogen bespreken met anderen. Wij mogen uw persoonsgegevens wel bespreken met collega’s indien dit nodig is voor goede zorg.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn passende maatregelen genomen die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. U kunt hierbij o.a. denken aan versleuteling van gegevens, wachtwoord- en toegangsbeheer, bewustwording en het naleven van het gegevensbeschermingsbeleid. Mocht er toch wat misgaan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld als uw gegevens inzichtelijk zijn geweest voor een andere persoon, of dat uw gegevens verloren zijn gegaan), dan wordt gesproken over een datalek. Indien de inbreuk op uw privacy een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, dan melden wij de inbreuk aan de Autoriteiten Persoonsgegevens. Indien de inbreuk een hoog risico inhoudt voor u, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De wettelijke bewaartermijn voor uw medisch dossier is 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Hierna worden de gegevens vernietigd, tenzij u aangeeft dat ze langer bewaard moeten worden.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u bepaalde rechten. Deze zijn vastgelegd in Europese wetgeving. Om beroep te doen op uw rechten, kunt u een verzoek indienen bij de Huidzorgklinieken. U ontvangt dan binnen een maand een reactie, waarin u kunt lezen in welke hoedanigheid gehoor is gegeven aan uw verzoek. Dit verzoek kunt u indienen per post of e-mail via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Recht op inzage U heeft recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Dit kan op afspraak bij ons in de kliniek.

Recht op correctie/aanvulling Indien u merkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons hierop wijzen. Wij nemen dan maatregelen om deze gegevens te corrigeren en aan te vullen.

Recht op verwijdering U heeft het recht om (een deel van) uw gegevens te laten verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid U heeft het recht om uw eigen gegevens te ontvangen die bij ons worden verwerkt en door u zelf zijn verstrekt. De gegevens worden geleverd in een gestructureerd, veelgebruikt formaat. Indien u wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere zorginstelling, dan kunt u dit aangegeven in uw verzoek.

Recht op beperking van het gebruik van uw gegevens In sommige situaties heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan het geval zijn als gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking niet rechtmatig is, niet meer nodig zijn, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking gebaseerd is op basis van een publieke taak of gerechtvaardigd belang. Dit is in onze kliniek van toepassing.

Recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde individuele besluitvorming Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Kosten

Er zijn in principe geen kosten verbonden aan het verzoek dat u indient. Dit is alleen het geval; als het verzoek ongegrond of buitensporig is. Als dat van toepassing is mogen wij uw verzoek ook weigeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacy rechten of een verzoek wilt indienen kunt u contact met ons hoofdkantoor opnemen:

Huidzorg- en laserklinieken
Biltstraat 405
3572 AV Utrecht
Telefoon: 030-2145909

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. Indien we er samen niet uitkomen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

B.J. Tonies
Manager Huidzorg- en laserklinieken

© Copyright 2024 - Lasercentrum Biltstraat